0

 1. Fråga

  Vad är SMART Akademiprogrammet?

  SMART Akademi programmet använder sig av avancerade soroban tekniker för att utveckla hela hjärnans kapacitet, men framförallt praktisk problemlösning. SMART Akademi elever uppnår hjärnutveckling genom att träna på att lösa matematiska problem med hjälp av soroban. Mathematik är den utvalda metoden då det stimulerar och utvecklar precis de områden i hjärnan som är nödvändiga för vår inlärningskapacitet. Soroban är ett välkänt verktyg som skapar matematiska bilder i användarens hjärna då det kombinerar både synliga och taktila sinnen för att skapa en bild av problemet. Soroban kan även utveckla kreativitet, logiskt tänkade och förmåga att konceptualisera problem. Under inlärningsprocessen så avvänjs eleverna progressivt från att använda abacusen för att göra beräkningar och de börjar mer och mer att bara använda tankekraft. Efter avklarat program så kommer eleverna att kunna utföra huvudräkningar mycket snabbare och med större noggrannhet..
 2. Fråga

  Varför är huvudräkning viktigt?

  Huvudräkning är anmärkningsvärt viktigt för att barn tidigt ska lägga en stadig akademisk grund att stå på som räcker resten av livet. Alla lärare som jobbar med unga barn vet att det inte är lätt att introducera siffror och matematik. Normalt så är det en mycket lång inlärningsprocess för unga barn att förstår siffror och deras betydelse inom matematiken när dessa koncept endast presenteras i abstrakt form. Abstrakt innebär här att man endast använder hjärnans kraft för att lösa problem. Det är svårt för människor, och speciellt barn, att förstå koncept med siffror och matematik utan att använda ett konkret verktyg, så som abacusen, för att tydliggöra hur matematiken fungerar.

  Att lära sig hur man beräknar siffror mentalt är minst lika viktigt för att kunna till fullo använda hjärnans kraft och därigenom öka sin intelligens. Övandet på huvudräkning kommer att slipa till förmågor så som fantasi och minne. Enligt en forskningsstudie så kan understimulerade barn tappa i mental förmåga så tidigt som vid tjugo år ålders. Barn som istället har fått en mycket god stimulering innan tolv har ofta kvar förmågorna till långt över 70 år.

 3. Fråga

  Varför använda en Soroban när det finns miniräknare och datorer tillgängliga?

  Trots att miniräknare idag har tagit över de vardagliga beräkningssysslorna är det fortfarande av största vikt att lära sig hur beräkningarna går till då detta är grundläggande kunskaper som alla har nytta av under hela sin livstid. Användandet av abacusen kräver koordination mellan ett antal sinnen och funktioner i den mänskliga kroppen så som syn, hörsel och rörelse. Då abacusen använder fler utav kroppens sinnen så stimulerar detta utvecklandet av nya hjärnceller Hjärnan undergår tre olika steg under en problemlösning, nämligen, fysisk kontakt, logisk förklaring och visualisering och abacusen är ett naturligt verktyg för att knyta samman dessa tre steg. Över 90 % av jordens befolkning är högerhänta och normalt sett så har högerhänta en bättre utvecklad vänster hjärnhalva. Kreativiteten hos den högra hjärnhalvan är mer än tusen gånger den av den vänstra hjärnhalvan och användandet av abacusen för att lära sig huvudräkning stimulerar utvecklandet av den högra hjärnhalvan på ett tidigt stadium.
 4. Fråga

  Hur hjälper huvudräkning till i skolmatematiken?

  För att ett barn ska kunna bemästra matematik så måste barnet besitta grungläggande kunskaper i beräkning. Användandet av abacusen har tydligt visat att den utvecklingen kan skyndas på. Professor Huang Guo Rong från National ChangHua utbildningsniversitet i Taiwan har studerat effekterna av Sorobans huvudräkningsmetoder och dess eventuella inflytande på barns akademsika förmågor. Studien tittade framförallt på förståelse och kunskap i matematik och kom fram till följande förbluffande resultat:

  • Barn som har genomgått huvuräkningskurser uppnådde bättre resultat än de studenter som inte har genomgått samma kurser. De områden där det syntes tydlig förbättring var inom matetmatisk förståelse och kunskap, så som; att känna igen och förstå matematiska problemställningar, beräkningskunskaper och matematisk problemlösning.


  • Elever som hade genomgått ett till två års huvudräkningskurs uppvisade bättre förståelse för matematiska problem och dess lösninager. De löste även nämnda problem med högre noggrannhet och på kortare tid än de som hade genomgått högst ett års kurs. De elever som hade mer än två års kurs bakom sig kunde uppvisa ännu bättre resultat vilket visar på att ju längre ett barn övar aktivkt på den här sortens problem destor större blir skillnaden.
 5. Fråga

  Hur kan SMART Akademi hjälpa ett barn att utveckla sin intelligens?

  SMART Akademis metoder utvecklar inte enbart ett barns förmåga att göra huvudräkning utan hjälper också till att utveckla förmågor så som; kreativitet, koncentrationsförmågam hörförståelse samt förmågan att ananlysera problem. Målet är att utveckla ett barns passion för huvudräkning och att bygga upp deras självförtoende för att de kan lösa svåra problem. Genom att stimulera båda hjärnhalvorna samtidigt under kurserna så är experterna övertygade om att abacusen och senare även en virtuell abacus nyckeln till optimal inlärningsförmåga.
 6. Fråga

  Som föräldrar har vi inte tillräcklig kunskap om Soroban. Hur gör vi för att bäst guida våra barn hemma?   Vi hjälper föräldrar att guida sina barn på ett antal olika sätt:


   • Regedulbundna seminarier organiserade av våra center för att hjälpa föräldrar att assistera sina barn i deras inlärning. Dessa seminarier syftar till att lära ut tekniken för att använda abacusen med alla fyra räknesätt.


   • Vid varje lektions slut så kommer ditt barn att få med sig en hemläxa som syftar till att repetera det som gicks igenom under kurstillfället. Föräldrar uppmuntras att göra detta tillsammans med barnet.


   • E-lärande, träning online. Inskrivna elever kommer att ha tillgång till den webbaserade inlärningsplattformen.


   • Lärares och föräldrars kommunikation är viktig och lärarna kommer att tydliggöra vilka styrkor ett barn har och samtidgt föreslå områden där ett barn behöver lite extra hjälp.

 7. Fråga

  Hur kan SMART Akademi hjälpa till att förbättra ett barns intelligens?

  SMART Akademis program utvecklar inte enbart ett barn beräkningsförmåga utan färbättrar även andra aspekter så som minnet, kreativiteten, koncentrationsnivån samt förmågan att på ett korrekt sätt analysera problem. Vårt mål är att utveckla ett barns huvudräkningskundskaper och därigenom förbättra deras självförtroende inför matematiska uppgifter. Genom att stimulera både höger och vänster hjärnhalva genom hela träningsprocessen så menar experter att ett barns inlärningskapacitet optimeras.
 8. Fråga

  När är den optimala tiden för ett barn att börja?

  Det absolut bästa är att barnet börjar direkt när konceptet med siffror introduceras. Barn som precis ska börja skolan har den allra bästa inlärningsförmågan, och det är under denna tid som det är mest fördelaktigt att aktivt förse barnets hjärna med ordentliga utmaningar. Huvudräkning utgör fundamentet inom matematik och för beräkningar och därför är det mycket viktigt att man redan i ett väldigt tidigt stadie ser till att barnets grund är så solid som möjligt. Under den här perioden är också ett barns läxor som minst och föräldrar bör uppmuntra sina barn att genomgå SMART Akademis program. Detta kommer att leda till att de har en starkare grund att stå på inför framtida utbildningar. De olika stadierna i en hjärnas utveckling: 3 år gammal: Hjärnan har vid det här laget växt till ca 60%, och som ett resultat har ett barn i den här åldern en mycket stark inlärningsförmåga. 3 till 6 år gammal: Hjärnan har nu växt med ytterligare 20% och inlärningsförmågan har avtagit något jämfört med en 3 åring. Oavsett så kommer barnets resultat att vara fantastiska om hen får tillräckliga grunder att stå på. Efter 8 år: Om ett barn börjar lära sig vid den här åldern så är det svårare att uppnå likvärdiga resultat som vid en tidigare start och barnet måste jobba hårdare och mer disciplinerat för att uppnå samma resultat.
 9. Fråga

  Vad är huvudräkning egentligen?

  SMART Akademis huvudräkningskurser hjälper studenter att utveckla sin förmåga att genomföra komplexa beräkningar utan hjälp från en miniräknare. Detta uppnås genom konceptualisering och visualisering där beräkningen blir till en serie bilder i elevens hjärna. SMART Akademis elever lär sig nya tekniker och förstår bättre hur beräkningarna fungerar vilket innebär att de kan göra sitt arbete snabbare, men också med högre noggrannhet. Det är en viktig kunskap att ta med sig in på mellanstadiet och vidare upp i skolsystemet.
 10. Fråga

  Varför ska jag anmäla mitt barn till SMART Akademis olika program?

  SMART Akademis olika program främjar utvecklingen av hela hjärnan och lägger grunder till viktiga förmågor så som fokus, kretivitet och uppmärksamhet samt förbereder eleverna inför en framtid som blir mer och mer konkurrensutsatt.
 11. Fråga

  Mitt barn har bekymmer med matematiken, vilken sorts förbättring kan jag förvänta mig?

  Eftersom att våran metod är betydligt annorlunda jämfört med tratitionella matematiklektioner så finns det mycket goda möjligheter för alla att lyckas, även om det är kämpigt på mattelektionerna i skolan. I vissa fall har till och med de mest framgångsrika studenterna tidigare haft bekymmer med matematiken. Om en student verkligen ger sig hän åt programmet, får stöd och uppmuntran hemifrån och tar sig igenom den första fasen av utbildninge så kommer dramatiska förbättringar garanterat att ske.
 12. Fråga

  When do kids start reaping benefits?

  Parents start seeing results after the second level, or about six (6) months. However, attentive parents will notice improvement in different mental parameters earlier.
 13. Fråga

  Kommer SMART Akademis olika program att påverka hur mycket tid mitt barn lägger på skolarbeten?

  IDen optimala situationen är att ett barn lägger 5-10 minuter varje dag på att träna med så lite hjälp från föräldrar som möjligt. Föräldrar uppmuntras att verkligen låta sina barn försöka själva och kursledaren kommer att hjölpa till med instruktioner om hur föräldrar kan bäst hjälpa till. På de högre nivåerna bör eleverna lägga minst 15-20 minuter på träning dagligen. Barnen kan mycket väl göra dessa övningar som ett avbrott från mer traditionellt skolarbete.
 14. Fråga

  Finns det något diplom/certifikat för de som har deltagit i någon av SMART Akademis kurser?

  Ja. Eleverna bedöms efter varje avslutad nivå och certifikat delas ut med elevens prestation i åtanke.
 15. Fråga

  Jag har sett videor på barn med övernaturliga kunskaper som har tränats med Soroban; kommer mitt barn att uppnå samma resultat?

  SMART Akademi bistår med instruktioner och träning, men precis som med allt så måste barnet träna och träna för att uppnå tidigare nämnda resultat. Det stöd och hjälp barnet får från dig som förälder kan göra en mycket stor skillnad.
 16. Fråga

  Var kommer utbildningsmetoden som SMART Akademi använder sig av ifrån?

  Japan. De metoder vi använder kallas för “SOROBAN” och "Flash-ANZAN" vilka båda två har Japanskt ursprung-
 17. Fråga

  Finns det möjlighet för extra lektioner ifall mitt barn missar en schemalagd lektion?

  Ja det går, men enbart i nödfall. Som norm har vi att erbjuda ett sådan tillfäller per termin per elev. För mer detaljer ta kontakt med din kursinstruktör.
 18. Fråga

  Använder ni er av bedömningsverktyg inom programmet?

  Ja, vi använder oss av bedömningsverktyg för att försäkra oss om att eleverna har lärt sig de grunder som vi lär ut på varje nivå.
 19. Fråga

  Hur kan vi mäta vilken effekt SMART Akademis program har haft på mitt barn?

  Det görs ständiga undersökningar för att mäta skillnader mellan barn som har genomgått samma program som SMART Akademi erbjuder, klicka här för att läsa tillgänglig forskning på ämnet.
 20. Fråga

  Hur lång är en lektion?

  Lektionerna är olika beroende på vilket program det är. För Kinderprogrammet så är lektionerna 1 timma, för övriga program är de 2 timmar.
 •  

 

 


Fill out my online form.